Sobota, 01.10.2022, imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza

Regulamin

Regulamin portalu wypoczynekizdrowie.pl

 1. Definicje
  1. wypoczynekizdrowie.pl – oznacza serwis, którego operatorem jest Grupa Tipmedia sp. z o.o., ul. Bohdana Dobrzańskiego 1, 20-262 Lublin
  2. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
  3. Portal, Portal wypoczynekizdrowie.pl - oznacza platformę udostępnioną w  sieci Internet, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów platformy oraz informacji opracowanych przez wypoczynekizdrowie.pl, a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet, udostępnianą w domenie wypoczynekizdrowie.pl
  4. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która korzysta z Portalu i lub Usług.
  5. Usługi – oznaczają w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), m.in takie jak niżej wymienione:
   1. Usługi informacyjne - usługi zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych udostępniane na żądanie użytkownika w czasie przez niego wybranym, za pośrednictwem Portalu lub za pośrednictwem innych mechanizmów (np. poczty e-mail).
   2. Usługi  społecznościowe - usługi świadczone przez Portal, umożliwiające Użytkownikom nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami sieci Internet w celu wymiany informacji, komentarzy i poglądów, korzystania z informacji i materiałów innych Użytkowników oraz zamieszczania informacji i materiałów w udostępnionych w infrastrukturze teleinformatycznej wypoczynekizdrowie.pl i udostępniania innym Użytkownikom;
   3. Usługi reklamowe - usługi polegające na emisji produktów reklamowych na Portalu oraz Kanale 716 w sieci Vectra.
     
 2. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z Portalu  i zakres odpowiedzialności wypoczynekizdrowie.pl
  2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Poprzez fakt korzystania z Portalu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
    
 3. Warunki
  1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług: Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach Portalu.
  2. Warunki techniczne: Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie elementy niezbędne do korzystania z Portalu wypoczynekizdrowie.pl
  3. Wypoczynekizdrowie.pl zastrzega sobie prawo do usuwania treści publikacji (w tym komentarzy) bez podania przyczyny.
    
 4. Prawa i obowiązki Użytkowników
  1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Portalu wypoczynekizdrowie.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
  2. Zakazane jest korzystanie z Portalu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
  3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
  4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści, jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.
  5. Usługi mające za cel zamieszczenie na stronach Portalu publikacji (treści, obrazów, video) - będą świadczone zgodnie z poniższymi zasadami:
   wypoczynekizdrowie.pl oświadcza, że nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, dokonuje natomiast autoryzacji przedpublikacyjnej, zapisuje publikacje Użytkowników we własnej infrastrukturze technicznej i udostępnia w sieci Internet, przy czym zastrzega sobie prawo do usunięcia już dodanych w przypadku: Publikacji, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) oraz zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem oraz takie, które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu, w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego lub urzędowego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Komentarzy lub Wpisów w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204, z późn. zm.).
 1. Reklamacje
  1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Grupa Tipmedia sp. z o.o., ul. Bohdana Dobrzańskiego 1, 20-262 Lublin. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
  2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez wypoczynekizdrowie.pl
    
 2. Odpowiedzialność wypoczynekizdrowie.pl
  1. Wypoczynekizdrowie.pl nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Portalu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
  2. Wypoczynekizdrowie.pl zastrzega, że korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
  3. Wypoczynekizdrowie.pl nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu przebiegało będzie bez błędów, wad czy przerw, jak i co do tego, że dane i informacje  na stronach Portalu sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez  wypoczynekizdrowie.pl
  4. Wypoczynekizdrowie.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.
  5. Wypoczynekizdrowie.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu.
  6. Wypoczynekizdrowie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
  7. Prezentowane na wypoczynekizdrowie.pl oferty mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
  8. Wypoczynekizdrowie.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu Serwisów w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów właściwych Usług.
    
 3. Prawa własności intelektualnej
  1. Przyjęty w na stronach Portalu wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.
  2. Portal zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.
  3. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, wypoczynekizdrowie.pl udostępnia na stronach Portalu na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.
  4. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Portalu, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
  5. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Portalu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
  6. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Portalu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).
  7. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu, w całości lub części, w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody wypoczynekizdrowie.pl poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
  8. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.
  9. Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu materiały (treści, zdjęcia, filmy), co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają wypoczynekizdrowie.pl niewyłącznego i nieodpłatnego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści na wszelkich polach eksploatacji.
    
 4. Ochrona prywatności
  1. Wypoczynekizdrowie.pl gwarantuje Użytkownikom Portalu prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
  2. Wypoczynekizdrowie.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
  3. Wypoczynekizdrowie.pl umożliwia korzystanie z Portalu w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do funkcjonalności i usług oferowanych za pośrednictwem Portalu wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie dostępnych formularzy rejestracyjnych.
  4. Wypoczynekizdrowie.pl oświadcza, iż niezależnie od procedur rejestracji, gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną wypoczynekizdrowie.pl usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Portalu oraz dostosowywanie ich do potrzeb Użytkownika.
  5. Dane użytkowników wypoczynekizdrowie.pl wykorzystuje się w następujących celach: świadczenia usług, pomiaru i ulepszania usług i treści, informowania o usługach wypoczynekizdrowie.pl osób trzecich, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych, pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez użytkownika na tego typu działania.
  6. W ramach świadczenia niektórych Usług wypoczynekizdrowie.pl zbiera i przetwarza dane niezbędne dla świadczenia tych Usług, niebędące danymi osobowymi.
  7. Wypoczynekizdrowie.pl zastrzega, że: używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb, podmioty trzecie na mocy odrębnych porozumień mogą używać mechanizmu cookies na stronach Portalu.
  8. Wypoczynekizdrowie.pl oświadcza i zastrzega, że mechanizm cookies to procedura zapisu i odczytu niewielkich informacji tekstowych wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Informacje tekstowe nie identyfikują danych osobowych Użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Celem takiego działania jest udostępnienie możliwości personalizacji usług świadczonych przez wypoczynekizdrowie.pl oraz pozyskanie informacji o tym, jakiej informacji Użytkownicy w ramach portalu szukają. Wypoczynekizdrowie.pl wykorzystuje dane pozyskane poprzez mechanizm cookies w celach statystycznych i emisji reklam.
  9. Wypoczynekizdrowie.pl gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku, co nie wyłącza możliwości korzystania z mechanizmu cookies przez podmioty trzecie w ramach Portalu.
  10. Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej. wypoczynekizdrowie.pl zastrzega, jednak, że zablokowanie mechanizmu cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Portalu lub braku możliwości personalizowania dostępnych ustawień.
  11. Dane udostępnione na pomocą Portalu  mogą być wykorzystane do wszelkich celów związanych z działalnością Grupy Tipmedia Sp. z o.o.
    
 5. Ochrona danych osobowych
  1. Wypoczynekizdrowie.pl zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez Grupę Tipmedia sp. z o.o. zgodnie z obowiązującym prawem.
  2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Grupa Tipmedia sp. z o.o. , która przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna, chyba, że regulamin szczegółowy/formularz Usługi umieszczony bezpośrednio stanowi inaczej.
  3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba że dane, których dotyczy powyższe żądania są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez wypoczynekizdrowie.pl.
  4. wypoczynekizdroiwie.pl zastrzega, że w przypadku zgłaszania wypoczynekizdrowie.pl problemów związanych z korzystaniem z Portalu, Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa wypoczynekizdrowie.pl do przechowywania kopii takiej korespondencji.
    
 6. Postanowienia końcowe
  1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony, na której Regulamin został udostępniony.
  2. wypoczynekizdrowie.pl zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Portalu  w formach stosowanych w Internecie.
  3. wypoczynekizdrowie.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
  4. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu i/lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

 

 

TAGI: